Prawo

Art. 68 ust. 3 UCHAWAŁY SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 marca 2007 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw

otrzymuje brzmienie:

Dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.

oraz ust 3a

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza oraz sposób dostarczania tych produktów do odbiorców, mając na względzie zapewnienie ich odpowiedniej jakości.

Logowanie

Nowości

Promocje Producentów

Zestawy z miniproduktami