REGULAMIN APTEKI INTERNETOWEJ

Poniższy regulamin zawiera ogólne zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez:

FORTUNA FAMILIA CIOTA SP. J.

NIP 712 020 44 53

za pośrednictwem strony internetowej:

www.aptekacenturia24.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Apteka oferuje (zgodnie z prawem polskim i prawem Unii Europejskiej) jedynie leki dostępne bez recepty, oraz szeroki asortyment kosmetyków i parafarmaceutyków , suplementów diety.
2. Apteka nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej leków dostępnych na Rp. (receptę lekarską)

3. Apteka prowadzi detaliczny obrót towarami.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

5. Wszystkie ceny są cenami brutto (z VAT) i nie zawierają kosztów dostawy.

6. Wszystkie - nazwy handlowe/produktów/producentów, opisy, zdjęcia, grafika, etc. - umieszczone są na stronach Apteki podlegają ochronie prawnej.

7. Opisy towarów zamieszczone na stronie Apteki podane są wyłącznie w celach informacyjnych. Przed użyciem zakupionego produktu, w szczególności produktu leczniczego, należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej przez producenta do opakowania, a w razie wątpliwości skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

8. Zakazane jest:

- korzystanie ze strony Apteki w sposób umożliwiający zakłócenie jej funkcjonowania pod względem technicznym.

- dostarczanie treści o charakterze bezprawnym i/lub treści zamieszczanych z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich

- korzystanie ze strony Apteki w sposób niezgodny z prawem

- podejmowanie działań/czynności niezgodnych z Regulaminem, przyjętymi zasadami korzystania z internetu, normami społecznymi i obyczajowymi.

9. Regulamin może ulec zmianie. Kupującego obowiązuje wersja Regulaminu z dnia złożenia zamówienia.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I REALIZACJA DOSTAW

 

1. Zamówienia na towary oferowane w aptece przyjmowane są za pomocą prawidłowo wypełnionego formularza zamówień, który znajduje się na stronie, i/lub po uprzednim zarejestrowaniu. Zakupu mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, rozpatrywane będą w dniu następnym, a przesłane w dni wolne i święta - w pierwszym dniu roboczym.

3. Przyjęcie przez Aptekę otrzymanego zamówienia do realizacji następuje pod warunkiem podania przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia. Apteka w sprawach związanych z realizacją zamówienia kontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

4. Wybór opcji „ zamawiamskutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Apteką a Kupującym, w odniesieniu do towarów wymienionych w zamówieniu oraz ujętych w przesłanym na adres Kupującego potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

5. Obowiązującą jest cena aktualna w momencie złożenia zamówienia

6. Kupujący, który składa zamówienie , powinien dokonać zapłaty za zamówione w Aptece towary oraz dostawę w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia. W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

7. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych licząc od zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego eCard, przelewu tradycyjnego lub płatności kartą kredytową;

8. Apteka może odmówić realizacji zamówienia w całości lub części, jeśli:

- formularz zamówienia nie został poprawnie wypełniony,

- towar został wycofany/wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

- zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Aptekę przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi
i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze;

- takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

9. Jeżeli Apteka odmawia realizacji zamówienia zgodnie z ust. 8, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną i/lub telefonicznie.

10. Jeżeli, na skutek pojedynczych/wyjątkowych sytuacji związanych z niezgodnością stanów magazynowych lub uszkodzeniem towaru , Apteka nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości lub części, zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Kupujący ma w takiej sytuacji prawo do odstąpienia od umowy, lub wyznaczenia Aptece dodatkowego terminu na realizację brakującej części lub całości zamówienia

11. Każdy Kupujący ma, w celu złożenia zamówienia, możliwość zarejestrowania się/założenia indywidualnego konta na portalu/stronie Apteki. Należy w tym celu wypełnić formularz rejestracyjny. Konto zakładane jest bezterminowo i może być usunięte w przypadkach określonych w Regulaminie lub na wniosek Użytkownika, złożony drogą elektroniczną na adres e-mail Apteki. Konto zostanie usunięte do maksymalnie 30 dni od otrzymania informacji od Kupującego

12. Zamówiony przez Kupującego towar może być:

- Dostarczony do Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej

- Odebrany osobiście w naszej siedzibie - Apteka Rodzinna Lublin ul. Sasankowa 8

13. Czas realizacji zamówienia łącznie z dostarczeniem przesyłki do adresata od 3 do 6 dni roboczych.

14. Razem z przesyłką dostarczany jest dokument zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie klienta). Konieczność otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć w uwagach do zamówienia i dodatkowo wpisać w e-mailu wysyłając na adres: iapteka@aptekacenturia24.pl

15. W razie potrzeby wysyłki na inny adres niż wskazany  należy wpisać go  w końcowej fazie zamówienia w okienku : ADRES DOSTAWY - dodatkowo prosimy o przesłanie e-maila z informacją o zmianie adresu dostawy lub innych modyfikacjach jakie mamy zastosować w zamówieniu na iapteka@aptekacenturia24.pl

16. Zamówienia złożone na odbiór osobisty do Apteki Stacjonarnej są kompletowane i potwierdzane w ciągu 24h - 72h roboczych w zależności od dostępności asortymentu wiadomością e-mail na podany przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. W przypadku braku powiadomienia we wskazanym wyżej terminie prosimy o bezpośredni kontakt z Apteką w celu uzyskania potwierdzenia.

17. Od momentu otrzymania potwierdzenia e-mail zamówienie oczekuje na odbiór w wybranej Aptece 14 dni kalendarzowych, po tym czasie będzie anulowane.

18. W przypadku braku możliwości odbioru prosimy o tym fakcie poinformować Aptekę.

19. Minimalna kwota dla zamówień z odbiorem osobistym to 30 złotych.

REKLAMACJE, ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ZWROTY TOWARÓW

 

1. Apteka sprzedaje Kupującemu towary pozbawione wad, z wyjątkiem towarów niepełnowartościowych (przecenionych), które zostały zamówione przez Kupującego z wiedzą o wadzie. W przypadku niezgodności towaru z umową lub zastrzeżeń co do procesu realizacji zamówienia prosimy o niezwłoczne zgłaszanie reklamacji na adres poczty elektronicznej: iapteka@aptekacenturia24.pl

lub pisemnie na adres:

Apteka Rodzinna Sp.J. 20-537 Lublin, ul. Sasankowa 8

2. W okresie rozpatrywania reklamacji towary powinny być zachowane w stanie niezmienionym.

3. Jeżeli towar ma wadę Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego, albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.

4. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie zakupionego towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

5. Kupujący może w przypadku wady towaru żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta

6. Reklamowany towar należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres Apteki.

7. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację towaru.

8. Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.

9. W odniesieniu do towarów niewymienionych w powyższym punkcie, Kupujący może odstąpić od umowy, bez podawania przyczyny  w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia.

10. Towar zwracany w trybie odstąpienia od umowy powinien być dostarczony (odesłany) do apteki, na koszt KUPUJĄCEGO, w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy, w stanie niezmienionym (bez śladów użytkowania) wraz z dowodem zakupu.

11. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu (wzór oświadczenia znajduje się na końcu regulaminu). Można je złożyć pisemnie na adres Apteki, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Apteki. Złożenie lub wysłanie oświadczenia musi nastąpić w terminie do 14 dni od dnia odebrania zamówienia.

12. Towar zwracany w trybie odstąpienia od umowy powinien być dostarczony (odesłany) do apteki w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy, w stanie niezmienionym (bez śladów użytkowania) wraz z dowodem zakupu. Towar powinien być odesłany najtańszą przesyłką ekonomiczną oferowaną przez Aptekę.

13. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca mu opłaconą należność. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania.

14. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

15. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący

16. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do towarów mających krótki termin przydatności do użycia, o czym Kupujący został poinformowany w momencie składania zamówienia.

17. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, i/lub takich, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

18. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do: produktów leczniczych i wyrobów medycznych ,które mogą być zwracane do apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych została wdrożona w aptece w związku z wejściem w życie RODO - ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

(szczegóły w Polityce Prywatności)

 

 

 

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

 

 

 

……………………………………………..

 

……………………………………………..

 

……………………………………………..

dane składającego oświadczenie

 

APTEKA RODZINNA Sp.j.

20-537 Lublin

ul. Sasankowa 8

NIP: 712 020 44 53

 

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (zawartej na odległość)

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży: …………………………………………………….………………………… (przedmiot sprzedaży) zawartej w………………………………… (miejscowość),

w dniu …………………………….(data) .

 

 

*Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia.

Kupujący wysyła towar na własny koszt.

 

 

 

…………………………… ………………………….

(data) (podpis Kupującego)

 

 

 

Logowanie

Nowości

Promocje Producentów

Zestawy z miniproduktami