Regulamin

www.aptekacenturia24.pl

jest własnością firmy:

APTEKA RODZINNA
ul. Sasankowa 8
20-537 Lublin

NIP 712 020 44 53Uwaga!

Osoby wystawiające fałszywe zamówienia podlegają następującym restrykcjom zgodnie z artykułem 286 Kodeksu Karnego

Artykuł 286 Kodeksu Karnego:
Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Warunki zakupu

 

1. Apteka Centuria24 oferuje (zgodnie z prawem polskim i prawem Unii Europejskiej) jedynie leki dostępne bez recepty, oraz szeroki asortyment kosmetyków i parafarmaceutyków, suplementów diety. 
* Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej leków dostępnych na Rp. (receptę lekarską)
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. 
3. Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
4. Po otrzymaniu zamówionego towaru Kupujący zobowiązany jest przed użyciem, do zapoznania się z treścią ulotki dołączonej przez producenta do opakowania, a w razie wątpliwości skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
5. Produkty prezentowane na zdjęciach w serwisie mogą różnić się od oferowanych w sprzedaży na skutek wprowadzenia przez producenta nowych opakowań oraz zmian ilościowych zawartości opakowań.
6. Materiały, opisy, zdjęcia prezentowane na stronach Apteki Rodzinnej użyte są w celach informacyjnych. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów oraz nazwy producentów użyte na stronach należą do ich właścicieli.
7. Kupujący zamawiając za pomocą formularza niniejszym oświadcza, że upoważnia Aptekę Rodzinną do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiory.
8. Apteka Rodzinna zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, zmiany cen bądź przedstawionych tu warunków sprzedaży.
9. Wszystkie towary dostępne w aptece internetowej objęte są gwarancją, której długość jest ustalana przez producenta.
10. Ceny sprzedaży brutto obowiązują tylko przy zamówieniach składanych przez internet.

 

Zamówienia i realizacja

 

1. Zamówienia na towary oferowane w aptece przyjmowane są za pomocą prawidłowo wypełnionego formularza zamówień, który znajduje sie na stronie, po uprzednim zarejestrowaniu. Zakupu mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, rozpatrywane będą w dniu następnym, a przesłane w dni wolne i święta - w pierwszym dniu roboczym.
3. Przesłane do nas zamówienie jest potwierdzane za pomocą poczty elektronicznej, a w niektórych przypadkach telefonicznie. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia, Apteka Centuria odstąpi od jego realizacji po upływie 3 dni. Z uwagi bardzo dużą ofertę około 9000 pozycji (połączona oferta apteki i hurtowni farm.) towary trudno dostępne i rzadkie będą wysyłane z jednodniowym opóźnieniem po ściągnięciu do apteki z hurtowni(czasami z drugiego końca Polski) lub mogą być nieosiągalne z przyczyn od nas niezależnych (np.: jest to ostatnia pozycja, której w rzeczywistości nie ma, lub ktoś ją zakupił przed nami)
4. 4. a. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku braku towaru na magazynie, braku towaru w podanej cenie, zbyt krótkiej daty ważności, wstrzymania lub wycofania preparatu z obrotu, temp. powietrza na zewn. przekraczającej 25stopni C, braku wystarczających danych umożliwiających jego prawidłową realizację np. brak adresu, na który należy wysłać paczkę, brak adresu e-mail umożliwiającego potwierdzenie złożenia zamówienia lub telefonu do szybkiego kontaktu. 
Preparaty o szczególnej specyfice nie będą również wysyłane poniżej temp. 0 stopni C.
 b. "Z uwagi na art.87 ust.2 Prawo Farmaceutyczne Dz.U.z2008", w którym zapisane jest że funkcją apteki jest zaopatrywanie detaliczne ludzi w produkty i wyroby medyczne i apteka nie może sprzedawać wyżej wymienionych produktów firmom w celu dalszej odsprzedaży, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia takiego zamówienia do realizacji w przypadku gdy nie będzie zapisane w uwagach, że produkty są przeznaczone na użytek własny a nie na sprzedaż.
5. W przypadku braku towaru w magazynie, braku możliwości realizacji zamówienia lub zmiany cen zamawiający natychmiast jest informowany o tym fakcie i związanym z nim ew. wydłużeniem czasu realizacji zamówienia (ew. rezygnacja, wybór innej pozycji). 
6. Zamówione towary dostarczane są do klienta przesyłką biznesową za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
7. Czas realizacji zamówienia łącznie z dostarczeniem przesyłki od 2 do 3 dni roboczych.
8. Razem z przesyłką dostarczany jest dokument zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie klienta). Konieczność otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć w uwagach do zamówienia i dodatkowo wpisać w e-mailu wysyłając na adres: iapteka@aptekacenturia24.pl.

Dla osób fizycznych wymagany jest numer PESEL, prosimy o podanie go w uwagach do zamówienia.

 

Nie wystawiamy Faktur VAT z numerem NIP, podmiotom nieuprawnionym do zakupu leków w aptece.

 

9. W razie potrzeby wysyłki na inny adres niż wskazany  należy wpisać go  w końcowej fazie zamówienia w okienku : ADRES DOSTAWY - dodatkowo prosimy o napisanie e-maila z informacją o zmianie adresu dostawy lub innych modyfikacjach jakie mamy zastosować w zamówieniu na iapteka@aptekacenturia24.pl
10.Istnieje możliwość samodzielnego odbioru zamówienia w aptece, w takim wypadku nie są doliczane żadne koszty przesyłki. Kupujący informowany jest pocztą elektroniczną o fakcie zrealizowania zamówienia.
11. W sporadycznych wypadkach towar pokazywany na stronie apteki może już nie być dostępny (wyczerpane zapasy), dlatego jeśli chcą mieć Państwo 100% pewności co do dostępnośći towaru przed dokonaniem przelewu/płatności on-line prosimy o wcześniejszy kontakt.

 

Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje związane z zamówieniami będą rozpatrywane indywidualnie. Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie ich pod adres iapteka@aptekacenturia24.pl
2. Jeżeli doręczana Państwu przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, paczka jest mocno pognieciona itp.) prosimy jej nie przyjmować! W takim przypadku zostanie ona zwrócona do apteki w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego przekazania Państwu zamówionych produktów.
3.Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Z zachowaniem restrykcji dotyczących produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Pacjentowi kupującemu produkty lecznicze (o statusie leków OTC) nie przysługuje prawo do ich zwrotu bez podania przyczyny. Zwrotu produktu leczniczego do apteki można dokonać wyłącznie w sytuacji wady jakościowej produktu, niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego. 
4.Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy z dnia 6.09.2011r. Prawo Farmaceutyczne(t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami).
5.Zwracany w trybie określonym w pkt. 3 towar powinien być dostarczony (odesłany) do apteki w stanie niezmienionym (bez śladów użytkowania) wraz z dowodem zakupu.
6.Apteka ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Klient traci uprawnienia określone w wyżej wymienionej ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi apteki o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
7.W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym  niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres:

APTEKA RODZINNA
ul. Sasankowa 8
20-537 Lublin

9.Określając sposób realizacji zobowiązań apteki Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli apteka nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
10.Apteka ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Apteki. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni apteka nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi apteka.
11.W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na koszt sprzedającego. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki apteka ma zwrócić opłaconą cenę wraz z  ceną kosztu transporu lub udziału w cenie kosztu transportu jeśli w paczce było kilka produktów. W ciągu dwóch dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Gdy towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie  wystawiona faktura korygująca (jeśli wcześniej była wystawiona faktura vat sprzedaży). Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem . Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych Apteka dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.Zwracany w tym trybie produkt oraz akcesoria muszą być nieuszkodzone i nienaruszone, bez śladu ich używania. Prosimy o zabezpieczenie produktu zwracanego tak, żeby nie uległ zniszczeniu.
12.Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, które powstały podczas transportu, będą uwzględniane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego, spisanego z pracownikiem Poczty lub kurierem.  Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera lub z Poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera lub pracownika Poczty sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

13. Wszystkie reklamacje, rezygnacje prosimy odsyłać do apteki przesyłkami ekonomicznymi. Wartość przesyłki zwrotnej należy ustalić w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną z pracownikiem apteki. Po uzyskaniu akceptacji wysokości wartości przesyłki zwrotnej produkt może zostać odesłany do apteki. Przesyłki, które nie uzyskały akceptacji nie będą przyjmowane przez aptekę.

 

 

 

Ochrona danych osobowych

Dane przetwarzane są zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegóły zostały opisane w Polityce Prywatności

Logowanie

Nowości

Promocje Producentów

Zestawy z miniproduktami